Статут МАРТ 2019 u PDF формату

 

 

На основу одредаба члана 78. Закона о удружењима („Службени гласник РС“
бр.51/2009), Скупштина Удружења за јавно здравље Србије, на седници одржаној дана
18.03.2019. у Београду, усвојила је следеће

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
УДРУЖЕЊА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

члан 1.

Овим Статутом Скупштина Удружења за јавно здравље Србије, МБ: 17564757 мења
постојећи Статут од 23.12.2010.године, са одредбама Закона o удружењима („Сл.
гласник РС“; бр. 51/2009) ) усваја овај нови Статут.

члан 2.

Статутом Удружења за јавно здравље Србије уређују се: област деловања, циљеви и
задаци Удружења, облик удруживања, назив и седиште, учлањење и престанак
чланства, права, обавезе и одговорности чланова и друга питања од значаја за
организацију, рад и пословање Удружења.
члан 3.

Удружење за јавно здравље је невладино, непрофитно удружење заинтересованих
појединаца, различитих професионалности, који прихватају циљеве и задатке
дефинисане овим Статутом.

члан 4.

Удружење је непрофитно, невладино удружење грађана са пуним називом УДРУЖЕЊЕ
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ. Скраћени назив удружења (УЈЗС).

члан 5.

Удружење за јавно здравље Србије (у даљем тексту: Удружење) је правно лице са
правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и овим Статутом, са
седиштем у Београду, улица Његошева 28, Земун.
Постоји могућност отварања подружница са седиштем и у другим градовима Србије,
који су организациони делови Удружења.

члан 6.

Удружење има печат округлог облика са исписаним називом удружења и места
седишта.
Удружењe има меморандум у чијем заглављу стоје назив и седиште. Меморандум
Удружења може садржати и податке о члансту Удружења у међународним
организацијама из области деловања Удружења.

члан 7.

Назив удружења и скраћена ознака могу садржати додатак у облику цртежа-амблема,
који је урађен и као заштитни знак-лого Удружења, о чему одлуку доноси Скупштина
Удружења.
Логотип је у облику круга, пречника 3 цм. Позадина круга је бела, а на ободу, са
унутрашње стране је типски цртеж ликова које стоје укруг и држе се за руке, што
симболизује партнерство или заједништво. Одела ликова су светло плаве боје, а
њихове главе наранџасте боје. Са спољашље стране обода круга је име (назив)
удружења тако да слова потпуно обухватају кружницу. Назив удружења је написан
латиницом и/или ћирилицом.

члан 8.
Удружење има свој веб сајт на Интернету.

члан 9.

Удружење представља и заступа председник Удружења, који се региструје у складу са
законом о регистрацији.

члан 10.

Председник може вршење одређених послова из делокруга председника пренети на
другог члана председништва, путем пуномоћја. Пуномоћја се увек дају у писаној
форми, са наглашеним садржајем, обимом заступања и трајањем и не могу се
преносити на трећа лица.

 

II ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА – ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ
члан 11.

Област деловања Удружења је: јавно здравље.
Основни циљеви Удружења су:
• постављање здравља у центар интересовања друштва и достизање највишег
нивоа здравља сваког појединца и заједнице.
• пуно учешће грађана у дефинисању приоритета и доношењу одлука о
сопственом здрављу и
 смањење неједнакости у здрављу.
Да би Удружење могло да оствари поменуте циљеве спроводиће следеће активности:
• организовати и спроводити промотивне акције и истраживања у циљу
унапређења јавног здравља
• учествовати у организацији едукативних скупова са циљем јачања капацититета
учесника у јавном здрављу
• ширити проверене и на науци засноване информација везане за здравље и
подржавати јавну дискусију о кључним питањима за јавно здравље
• ширити сарадњу са свим партнерима које деле исте циљеве и вредности као
Удружење
• одржавати члaнствo у Еврoпскoj aсoциjaциjи зa jaвнo здрaвљe (EUPHA) и
Свeтскoj фeдeрaциjи aсoциjaциja jaвнoг здрaвљa (WFPHA).

 

III ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

члан 12.

Удружење чине чланови, који могу бити: активни и почасни. Активни чланови могу
бити сва лица која потпишу писану изјаву (приступницу) и тиме прихватају права,
обавезе и одговорности утврђене статутом Удружења.
члан 13.

Почасним члановима се могу прогласити лица и други субјекти који имају истакнуту
улогу у очувању јавног здравља. Скупштина Удружења проглашава почасне чланове на
образложни предлог Председништва.

члан 14.

Чланство у Удружењу престаје на сопствени захтев, писањем писане изјаве о иступању.
Чланство у Удружењу може престати и због дуже неактивности члана, непоштовања
одредаба овог статута или нарушавањем угледа удружења. Одлуку о престанку
чланства доноси Скупштина на образложни предлог Председништва.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за
доношење одлуке о престанку његовог чланства у удружењу.

члан 15.

Чланови Удружење имају следећа права:
• да бирају и буду бирани у органе Удружења, као и делегирани у име Удружења
у органе и организације које се баве јавним здрављем у земљи и на
међународном нивоу;
• да учествују у раду Удружења, стручних комисија и радних тела у складу са
статутом;
• да буду редовно и потпуно информисани о раду Удружења и свих његових
органа и
• да покрећу иницијативе и пројекте у оквиру циљева и задатака Удружења.

члан 16.

Обавезе и одговорности чланова су:
– да се придржавају нормативних аката и одлука Удружења;
– да савесно, стручно и благовремено извршавају задатке које су прихватили у
Удружењу;
– да чувају углед Удружења;
– да се придржавају Устава, Закона, статута и моралних и етичких принципа у
раду Удружења и
– да испуњавају остале обавезе и одговорности које произилазе из Закона и
статута Удружења.
Чланови Удружења плаћају годишњу чланарину Удружењу. Висину чланарине усваја
Скупштина на предлог Председништва удружења.

 

IV ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

члан 17.

Органи Удружења за јавно здравље Србије су:
– скупштина;
– председништво;
– надзорни одбор.

члан 18.

Скупштина је највиши орган Удружења. Скупштину чине сви чланови Удружења.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Позиви за састанке скупштине се
упућују свим члановима удружења писменим путем или електронском поштом.
Ванредна седница скупштине може се заказати на иницијативу неког од органа
удружења или најмање једне трећине чланова уз образложни предлог који укључује
питања чије се разматрање предлаже.
Скупштина доноси одлуке већином присутних чланова скупштине.

члан 19.

Скупштина бира председника, заменика предеседника и још 7 чланова предесдништва
удружења.
Председник, или у његовом одсуству, заменик председника, председава седницама
Скупштине.
Мандат председништва је четири године. Председништво, међу својим члановима
бира секретара. Све функције су реизборне.

члан 20.

Председништво утврђује предлог пословника о раду, предлог измена и допуна статута
и других општих аката, предлаже планове рада, начине комуникације и програме
развоја Удружења, прати њихово спровођење, и по потреби, предлаже и предузима
потребне мере.

члан 21.

Председништво ради и одлучује на седницама које сазива и чијим радом руководи
председник, а у случају његове спречености, заменик председника.
Председништво пуноправно ради када је његовим седницама присутна двотрећинска
већина од укупног броја чланова, а одлуке доноси већином присутних чланова.
Секретар председништва припрема и организује састанке органа Удружења по налогу
председника, организује састанке са представницима локалне зајeднице, органима
управе, невладиним организацијама, по налогу органа Удружења и реализује друге
послове по налогу органа Удружења.

члан 22.

Председништво подноси скупштини годишњи извештај о раду и пословању Удружења.
Председништво за свој рад одговара скупштини.

члан 23.

Председник Преседништва заступа Удружење у правном промету и има права и
дужности финансијског налогодавца. Заменик председника је овлашћен да у одсуству
председника заступа удружење.

члан 24.

Рад и деловање скупштине Удружења су јавни. Преко средстава информисања
скупштина о своме раду обавештава јавност. За обавештавање јавности и чланова
удружења о раду скупштине одговорно је председништво удружења.

члан 25.

Скупштина доноси следеће одлуке:

• Бира и разрешава председништво и надзорни одбор;
• Усваја планове рада и развоја Удружења и извештаје о раду;
• Oдлучује о удруживању у савезе, домаће и међународне организације и
бира представнике у исте;
• одлучује о молбама, приговорима, жалбама, одлучује о престанку рада
Удружења и статусним променама.

члан 26.

Пословник о раду, који се усваја на првој редовној скупштини Удружења, дефинише
рад скупштине, начин доношења дневног реда, одлучивања и друге активности.

члан 27.

Скупштина бира Надзорни одбор од 3 члана. Мандат чланова надзорног одбора траје
четири године. Надзорни одбор Удружења има следеће задатке:
– контрола материјално-финансијско пословање Удружења;
– праћење примене Статута, нормативних аката и њихове усклађености са
Уставом и одговарајућим законима и
– вршење осталих надзорних послова

члан 28.

Надзорни одбор ради и одлучује на седницама. Председник надзорног одбора сазива
седнице и руководи њиховим радом, а у случају спречености председника-његов
заменик.
Надзорни одбор ради и одлучује већином од укупног броја присутних чланова.
Надзорни одбор подноси извештај Скупштини удружења.

члан 29.

Удружење може да формира административно – технички службу, састављену од
одговарајућег броја чланова, односно да запосли Програм менаџера.

члан 30.

Материјално-финансијска средства Удружења.
За своју делатност у остварењу циљева и задатака, Удружења прибавља материјало-
финансијска средства:
• од чланарине;
• котизација за семинаре;
• добровољним прилозима, поклонима и завештањима;
• конкурисањем пројеката код надлежних органа и,
• из других извора у складу са законом.

члан 31.

Распоређивање средстава врши се према материјално-финансијском плану који
предлаже председништво Удружења, а усваја скупштина.
Председништво доноси завршни рачун са извештајем о материјално-финансијском
пословању, а потом га усваја скупштина.

 

V ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

члан 32.

Удружење престаје са радом:
– одлуком скупштине Удружења већином од укупног броја присутних чланова
Удружења;
– у случају да надлежни државни орган забрани рад Удружења;
– у случају да Удружење не извршава делатности према својим циљевима и
задацима дуже од годину дана и
– у другим случајевима предвиђеним Законом.
Одлуку о престанку рада Удружења доноси скупштина Удружења на начин и по
поступку како доноси и остале одлуке у складу са овим статутом, а на предлог
председништва.
Одлуком о престанку рада Удружења регулише се и начин располагања имовином и
архивом Удружења с тим што се имовина, која преостане као актива Удружења,
преноси Црвеном крсту Србије.

 

VI ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

члан 33.

Измене и допуне Статута могу предложити Председништво удружења скупштине, или
најмање 10 чланова Удружења.
Скупштина усваја промене статута.

члан 34.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати
одредбе Закона о удружењима.

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.

Овај Статут је донела доноси Скупштина Удружења на седници одржаној 18. Мартa
2019., а ступа на снагу 8. дана од дана објављивања кад истовремено престаје да важи
Статут усвојен 23.12.2010. године.